سرور مجازی اختصاصی آلمان

VS-DEH-V1

Space = 10+10 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 1 TB Premium
CPU = 1+1 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 1+1 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل

VS-DEH-V2

Space = 20+20 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 2 TB Premium
CPU = 1+1 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 2+2 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل

VS-DEH-V3

Space = 40+40 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 4 TB Premium
CPU = 2+2 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 4+4 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل

VS-DEH-V4

Space = 60+60 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 6 TB Premium
CPU = 2+2 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 6+6 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل

VS-DEH-V5

Space = 80+80 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 8 TB Premium
CPU = 3+3 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 8+8 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل

VS-DEH-V6

Space = 120+120 GB SSD S. 950 Pro
Transfer = 12 TB Premium
CPU = 3+3 Core E3-1275V5 3.6 GHz
RAM = 12+12 GB DDR4 REG ECC Ded.
Port = 1 Gbps Burstable
IP = 1 for free
Server Location = Germany
Virtualization = Centos + KVM
Uptime 99% Guarantee

تحویل خودکار و آنی بعد از پرداخت
منابع 100% اختصاصی و کلاس سرور
ارائه پنل تحت وب برای مدیریت کامل